روتختی

روتختی پیکه Zebra دو نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 5,900,000 تومان
روتختی پیکه Zebra دو نفره

روتختی پیکه Zebra دو نفره

5,900,000 تومان

روتختی پیکه Zebra یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ یک عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 4,750,000 تومان
روتختی پیکه Zebra یک نفره

روتختی پیکه Zebra یک نفره

4,750,000 تومان

روتختی پیکه ilaria یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ یک عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 4,750,000 تومان
روتختی پیکه ilaria یک نفره

روتختی پیکه ilaria یک نفره

4,750,000 تومان

روتختی پیکه ilaria دو نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 5,900,000 تومان
روتختی پیکه ilaria دو نفره

روتختی پیکه ilaria دو نفره

5,900,000 تومان

روتختی پیکه Stripe دو نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 5,900,000 تومان
روتختی پیکه Stripe دو نفره

روتختی پیکه Stripe دو نفره

5,900,000 تومان

روتختی پیکه Stripe یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ یک عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 4,750,000 تومان
روتختی پیکه Stripe یک نفره

روتختی پیکه Stripe یک نفره

4,750,000 تومان

روتختی پیکه Fiore یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ یک عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 4,750,000 تومان
روتختی پیکه Fiore یک نفره

روتختی پیکه Fiore یک نفره

4,750,000 تومان

روتختی پیکه Fiore دو نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 5,900,000 تومان
روتختی پیکه Fiore دو نفره

روتختی پیکه Fiore دو نفره

5,900,000 تومان

روتختی پیکه Chiara دو نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 3,570,000 تومان
روتختی پیکه Chiara دو نفره

روتختی پیکه Chiara دو نفره

3,570,000 تومان

روتختی پیکه Chiara یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫ یک عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 2,960,000 تومان
روتختی پیکه Chiara یک نفره

روتختی پیکه Chiara یک نفره

2,960,000 تومان

روتختی پیکه Viola یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫یک عدد روبالشتی و یک عدد پیکه<br /><br /></p>
قیمت : 4,900,000 تومان
روتختی پیکه Viola یک نفره

روتختی پیکه Viola یک نفره

4,900,000 تومان

روتختی پیکه Sabrina یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫یک عدد روبالشتی و یک عدد پیکه<br /><br /></p>
قیمت : 2,960,000 تومان
روتختی پیکه Sabrina یک نفره

روتختی پیکه Sabrina یک نفره

2,960,000 تومان

روتختی پیکه Zebra یک نفره

<ul><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>یک عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 4,750,000 تومان
روتختی پیکه Zebra یک نفره

روتختی پیکه Zebra یک نفره

4,750,000 تومان

روتختی پیکه Gray Parla یک نفره

<p>⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫یک عدد روبالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 4,550,000 تومان
روتختی پیکه Gray Parla یک نفره

روتختی پیکه Gray Parla یک نفره

4,550,000 تومان

روتختی پیکه Pink Parla یک نفره

<ul><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>یک عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 4,550,000 تومان
روتختی پیکه Pink Parla یک نفره

روتختی پیکه Pink Parla یک نفره

4,550,000 تومان

روتختی پیکه Pink Parla دو نفره

<ul style="list-style-type: circle;"><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>دو عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 5,800,000 تومان
روتختی پیکه Pink Parla دو نفره

روتختی پیکه Pink Parla دو نفره

5,800,000 تومان

روتختی پیکه Gray Parla دو نفره

<ul style="list-style-type: circle;"><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>دو عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 5,800,000 تومان
روتختی پیکه Gray Parla دو نفره

روتختی پیکه Gray Parla دو نفره

5,800,000 تومان

روتختی پیکه Zebra دو نفره

<ul style="list-style-type: circle;"><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>دو عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 5,900,000 تومان
روتختی پیکه Zebra دو نفره

روتختی پیکه Zebra دو نفره

5,900,000 تومان

روتختی پیکه Sabrina دو نفره

<ul style="list-style-type: circle;"><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>دو عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 3,570,000 تومان
روتختی پیکه Sabrina دو نفره

روتختی پیکه Sabrina دو نفره

3,570,000 تومان

روتختی پیکه Viola دو نفره

<ul style="list-style-type: circle;"><li>طراحی اختصاصی خانه خواب</li><li>پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه</li><li>تنفس پذیری بالا و ضد تعریق</li><li>دو عدد روبالشی و یک عدد پیکه</li></ul>
قیمت : 6,300,000 تومان
روتختی پیکه Viola دو نفره

روتختی پیکه Viola دو نفره

6,300,000 تومان

روتختی پیکه Chiara

<p style="text-align: right;">⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫یک نفره: یک عدد روبالشتی و یک عدد پیکه<br />⚫دو نفره: دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه</p>
قیمت : 2,960,000 تومان
روتختی پیکه Chiara

روتختی پیکه Chiara

2,960,000 تومان
بیشتر بخوانید

معرفی انواع روتختی

روتختی اصولاً به پارچه‌ای چهارگوش گفته می‌شود که از آن به عنوان پوششی برای تشک بهره گرفته می‌شود. در طی دهه‌های گذشته بیشتر خانواده‌ها از پارچه‌ای دست‌دوز به عنوان روتختی استفاده می‌کردند. در حقیقت روتختی در آن زمان یک پارچه ساده بود که روی تخت یا تشک قرار می‌گرفت. امروزه روتختی‌ها نیز پیشرفته شده‌اند؛ طوری که سرویس‌های متعددی از آن‌ها دیده می‌شود. به هر حال در دنیای امروز برای داشتن یک اتاق زیباتر و خواب با کیفیت‌تر باید روتختی مناسبی را انتخاب کنید تا بتوانید در خرید روتختی موفق شوید.

انواع روتختی براساس جنس پارچه

در بازار روتختی‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام با پارچه‌های متفاوتی ساخته شده‌اند. در ادامه به تعدادی روتختی با جنس‌های گوناگون خواهیم پرداخت:

روتختی پنبه‌ای

 روتختی پنبه‌ای یکی از پرطرفدارترین انواع روتختی به حساب می‌آید. پارچه این نوع منسوجات از دانه گیاه پنبه گرفته می‌شود و کاملاً نخی محسوب می‌شوند. به کارگیری پنبه سبب لطافت زیاد در روتختی پنبه دوزی خواهد شد.

 روتختی پلی استری

یکی از فرآورده‌های تولید شده با نفت پلی استر است. اگر در تهیه روتختی از پلی استر کمک گرفته شود، نوع پلی استری به دست می‌آید.

روتختی کتان

کتان یک گیاه است که با استفاده از آن می‌توان روتختی ساخت. روتختی‌هایی با جنس کتان از کیفیت زیادی برخوردار هستند.

 روتختی ابریشمی

 پارچه این نوع روتختی‌ها از کرم ابریشم به دست می‌آید. اگر به دنبال یک روتختی لوکس و شیک هستید، ما به شما انواع ابریشمی را پیشنهاد می‌کنیم.

 روتختی تنسل

تنسل از چوب درخت اکالیپتوس به دست می‌آید. روتختی‌های تولید شده با این مواد بسیار لطیف و ظریف هستند. به دلیل این ظرافت از مدل تنسل به عنوان روتختی کودک نیز یاد می‌شود. شما می‌توانید برای روتختی نوزادان و فرزندان دلبندتان این نوع پارچه‌ها را انتخاب کنید.

 روتختی تترون

تترون فرآورده‌ای به دست آمده از پلاستیک و نخ است. درجه‌های مختلفی از پلاستیک یا نخ ممکن است در این نوع کالای خواب استفاده شود. یکی از مزایای این مدل ضد حساسیت بودن آنها است؛ هر چقدر درصد نخ بیشتر باشد، این خاصیت بیشتر نمودار می‌شود.

روتختی مخمل

یکی از انواع روتختی‌های ترکیبی، روتختی مخمل است. در ساخت روتختی مخمل از پنبه، ابریشم یا پلی استر کمک گرفته می‌شود. این مدل‌ها علاوه بر ضخامت، لطافت خاصی داشته و در طرح‌های متنوعی تولید می‌شوند.

 روتختی فلانل

روتختی‌های فلانل نوعی کالای خواب هستند که در آنها الیاف پنبه با خاصیت جذب گرما به کار گرفته شده‌اند. این مدل‌ها بیشتر مناسب فصل زمستان هستند.

 روتختی ساتن

وقتی نام روتختی ساتن را می‌آوریم، منظورمان این است که پارچه‌ها از جنس‌های مختلف همچون پنبه، ابریشم، پشم، بامبو و ... با نخ‌های عمودی کار شده‌اند. این مسئله سبب نرمی و لطافت روتختی‌های ساتن می‌شود.

روتختی بامبو

یکی از روتختی‌های ساخته شده با الیاف طبیعی، انواع بامبو است. این نوع کالای خواب قابلیت تنفس فوق العاده‌ای دارد.

انواع مدل‌های روتختی

روتختی از هر جنسی که باشد، ممکن است کاربرد خاصی داشته باشد. یک ست کامل روتختی شامل کاور لحاف، لحاف یا لحاف لایت، ملحفه تشک، ملحفه روانداز رو بالشتی و روکوسنی می‌شود. حال که تا حدودی با این منسوجات مهم برای خواب آشنا شدید، لازم است مدل‌های متفاوت آن بر اساس کاربرد را برایتان شرح دهیم:

روتختی کاوری

روتختی کاوری به پارچه‌ای گفته می‌شود که روی پتو یا لحاف شما دوخته می‌شود. شاید از خود بپرسید که با خرید روتختی کاوری چگونه می‌توان آن را شست. پاسخ خیلی راحت است. شما می‌توانید با جدا کردن روتختی از لحاف خود آن را بشویید.

روتختی پیکه

روتختی پیکه با نام دیگر روتختی بهاره شناخته می‌شود. این مدل روتختی در طرح‌های مختلفی تولید شده که با استفاده از آن می‌توانید لوازم خواب خود را تکمیل کنید. بیشتر انواع روتختی پیکه با نخ تولید می‌شوند. نخ سبب خنک بودن پارچه برای روزهای تابستانی گرم خواهد شد.

روتختی چهار فصل

بسیاری از افراد حوصله استفاده از روتختی جداگانه برای هر فصل را ندارند. مدل چهار فصل با داشتن محبوبیت زیاد مناسب همه فصول سال است. اگر بخواهیم دقیق‌تر راجع به روتختی چهار فصل صحبت کنیم، می‌توان گفت که این مدل نوعی روتختی کاوری از جنس پنبه نازک تلقی می‌شود که در روزهای گرم می‌توان از آن به عنوان روانداز استفاده کرد. به علاوه این مدل با داشتن یک لحاف مناسب فصل‌های سرد سال است.

 لحاف روتختی

لحاف روتختی به لحافی گفته می‌شود که با یک کاور جدا نشدنی پوشیده شده است. برخلاف روتختی کاوری که به راحتی از لحاف جدا می‌شد، جدا کردن این مدل از لحلف امکان‌پذیر نخواهد بود و برای شستن آن مراجعه به خشکشویی لازم است. شایان توجه است که پشم شیشه به این مدل گرما و سبکی بخشیده است.

استانداردهای یک روتختی خوب

همانطور که گفتیم روتختی‌ها انواع و اقسام و مدل‌های مختلفی دارند. از روتختی دخترانه و پسرانه با مدل‌های فانتزی گرفته تا روتختی جهیزیه و عروس؛ حتی در هتل‌ها نیز از انواع خاصی از روتختی استفاده می‌شود که به روتختی هتلی شهرت دارد. این نوع روتختی‌ها عمدتا جنس خنکی داشته و شستشوی آسانی دارند. با وجود مجموعه گسترده‌ای از انواع روتختی، ما به شما حق می‌دهیم که خرید این لوازم خواب برایتان سخت باشد. جهت یک کمک لازم است قبل از خرید با استانداردهای یک روتختی خوب و ایده‌آل آشنا شوید:

 جنس خوب پارچه روتختی

همانطور که اشاره کردیم روتختی ممکن است از اقلام متفاوتی تهیه شده باشد. هر کدام از پارچه‌های گوناگون، مشخصات متفاوتی دارند که باید تمام آنها در هنگام خرید در نظر گرفته شوند. اگر به دنبال یک روتختی برای تابستان هستید، باید روتختی‌های پیکه با جنس پنبه را انتخاب کنید؛ اما چنانچه قصد خرید روتختی برای تمام سال را دارید، روتختی چهار فصل مناسب شما است. به طور کلی خرید روتختی پنبه، یکی از بهترین تصمیماتی است که می‌توانید بگیرید؛ زیرا شستشوی این نوع اقلام خواب خیلی راحت است. به علاوه آنها ضد حساسیت بوده و نوع مناسبی برای خوابی آرام به حساب می‌آیند. همچنین روتختی‌های مخمل ضخیم‌تر بوده و به درد فصول سرد می‌خورند. برای کودکان نیز روتختی‌های تنسل مناسب هستند.

 سایز مناسب

یک رو تختی استاندارد دارای سایز و اندازه مناسبی است. اگر نسبت به این موضوع بی‌اهمیت باشید، نمی‌توانید آن را با تشک تخت خود تطابق دهید. عمدتاً سعی کنید برای تخت خواب دو نفره با سایز تشک ۲۰۰ در ۱۶۰ روتختی ۲۲۰ در ۲۰۰ را برگزینید. جهت پوشاندن تخت‌های تک نفره معمولی نیز سایز مناسب روتختی ۲۲۰ در ۱۶۰ است.

 رنگ مناسب

در خرید روتختی پنبه، چیزی به عنوان رنگ برتر وجود ندارد. این شما هستید که باید بر اساس دکوراسیون اتاق خود رنگ مناسبی از روتختی را انتخاب کنید. هر چقدر روتختی انتخابی شما رنگ ملایم‌تری داشته باشد، یک خواب راحت‌تری برای شما به ارمغان خواهد آمد. با این حال ممکن است برخی از نوجوانان و جوانان بخواهند دکوراسیون خواب شادتری داشته باشند که در این صورت باید به سمت رنگ‌های پرجنب‌وجوش بروند. خلاصه این ویژگی تا حدودی به سبک دکوراسیون منزل شما و روانشناسی رنگ‌ها ربط دارد. اینکه شما بخواهید روتختیتان طرح‌دار یا ساده باشد هم کاملاً به مد روز و سلیقه خودتان مربوط است.

کیفیت بالای روتختی

یکی دیگر از استانداردهای روتختی خوب، کیفیت بالای آن است. روتختی از هر جنسی که باشد باید از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار باشد. متاسفانه با وجود مدل‌های قلابی و ارزان قیمت، تفکیک انواع مرغوب با تقلبی کمی سخت است؛ اما با کسب تجربه و مشاوره گرفتن از افراد ماهر در این زمینه می‌توانید نوع باکیفیت را شناسایی نمایید.

 ویژگی‌ها، کیفیت و مزایای روتختی‌های خانه خواب

روتختی یکی از اقلام ضروری برای خواب به حساب می‌آید. کارخانجات نساجی هر ساله مدل‌های مختلفی از این روتختی‌ها را وارد بازار می‌کنند تا نیاز افراد جامعه را برای داشتن یک خواب ایده‌آل برطرف کند. برای آنکه بتوانید یک خرید هرچه بهتر را تجربه کنید، نیاز است که نکات موثری را در خرید خود در نظر بگیرید. یکی از آنها تهیه روتختی از یک جای معتبر و مطمئن است. خانه خواب مجموعه‌ای باتجربه در این زمینه است. دلیل تاکید ما روی خانه خواب، ویژگی‌ها و مزایای فوق العاده روتختی ‌های آن است که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد:

 کیفیت بالا

انواع روتختی‌های موجود در خانه خواب از کیفیت باورنکردنی برخوردار هستند. روتختی‌هایی که با عبور جریان هوا در مقابل تعریق بدن واکنش خوبی از خود نشان می‌دهند و اصطلاحاً بو نمی‌گیرند.

 ماندگاری بالا

روتختی‌های خانه خواب با به کارگیری الیاف با دوام و مرغوب طول عمر بالایی دارند؛ با این تفاسیر دیگر نیاز نیست نگران خراب شدن آنها باشید. البته مدت زمان استفاده از روتختی به جنس آن نیز بستگی دارد.

کیفیت چاپ بالا

یکی از نگرانی‌های متقاضیان برای خرید روتختی با طرح‌های مختلف، کیفیت چاپ ضعیف آنها است. خوشبختانه در خانه خواب ‌طرح‌ها با روش‌ های اصولی روی پارچه‌ها می‌افتند؛ به این ترتیب با خیال راحت می‌توانید آنها را بشویید.

 قیمت مناسب

 قیمت روتختی در خانه خواب بسیار منصفانه است. در حقیقت تنها با یک استعلام ساده از قیمت محصولات خانه خواب و مقایسه آن با سایر فروشگاه‌ها می‌توانید به این موضوع پی ببرید.

برخی از سوالات متداول

مطالب درمورد روتختی به همین جا خاتمه نمی‌یابد. برای کامل شدن معرفی تصمیم گرفتیم به یکسری از سوالات احتمالی شما پاسخ دهیم:

روتختی‌های پنبه‌ای چه مزایایی دارند؟

 روتختی‌های پنبه‌ای نرم و سبک بوده و شستشوی آسانی دارند.

استاندارهای یک روتختی خوب چیست؟

یک روتختی خوب از متریال باکیفیتی ساخته شده و دارای سایز و رنگ مناسبی است. همچنین به دلیل ماندگاری بالا، تا مدت‌ها می‌توان برای خواب روی آن حساب باز کرد.

کیفیت دوخت روتختی باید چگونه باشد؟

روتختی باید به بهترین و تمیزترین نحو ممکن دوخته شده باشد تا بر جذابیت محیط خواب شما بیفزاید