ملحفه

ست کاور لحاف لنین Leona

<p style="text-align: right;">⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه لنین 100% نخ پنبه درشت بافت ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا، بسیار خنک و ضد تعریق<br />⚫یک نفره: دو روبالشتی، یک کاور لحاف و یک ملحفه<br />⚫دو نفره: چهار روبالشتی، یک کاور لحاف و یک ملحفه</p>
قیمت : 4,900,000 تومان
ست کاور لحاف لنین Leona

ست کاور لحاف لنین Leona

4,900,000 تومان

ست کاور لحاف لنین Mercer

<p style="text-align: right;">⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه لنین 100% نخ پنبه درشت بافت ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا، بسیار خنک و ضد تعریق<br />⚫یک نفره: دو روبالشتی، یک کاور لحاف و یک ملحفه<br />⚫دو نفره: چهار روبالشتی، یک کاور لحاف و یک ملحفه</p>
قیمت : 4,900,000 تومان
ست کاور لحاف لنین Mercer

ست کاور لحاف لنین Mercer

4,900,000 تومان

ست کاور لحاف لنین Mercer

<p style="text-align: right;">⚫طراحی اختصاصی خانه خواب<br />⚫پارچه لنین 100% نخ پنبه درشت بافت ترکیه<br />⚫تنفس پذیری بالا، بسیار خنک و ضد تعریق<br />⚫یک نفره: دو روبالشتی، یک کاور لحاف و یک ملحفه<br />⚫دو نفره: چهار روبالشتی، یک کاور لحاف و یک ملحفه</p>
قیمت : 4,900,000 تومان
ست کاور لحاف لنین Mercer

ست کاور لحاف لنین Mercer

4,900,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Yellow

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 130,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Yellow

نیم ست ملحفه Deep Yellow

130,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Cofee

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Cofee

نیم ست ملحفه Deep Cofee

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Olive

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Olive

نیم ست ملحفه Deep Olive

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Flower Art

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Flower Art

نیم ست ملحفه Flower Art

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Ashen

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Ashen

نیم ست ملحفه Deep Ashen

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Kano

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Kano

نیم ست ملحفه Kano

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Gray

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Gray

نیم ست ملحفه Deep Gray

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Violet

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Violet

نیم ست ملحفه Deep Violet

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Purple

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Purple

نیم ست ملحفه Deep Purple

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه Deep Red

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ آنتی باکتریال<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫برای سایز یک نفره 1 روبالشتی و برای سایز 2 نفره 2 روبالشتی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه Deep Red

نیم ست ملحفه Deep Red

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه dusty flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه dusty flake

نیم ست ملحفه dusty flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه gray flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه gray flake

نیم ست ملحفه gray flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه carbonic flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه carbonic flake

نیم ست ملحفه carbonic flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه forest flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه forest flake

نیم ست ملحفه forest flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه army flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه army flake

نیم ست ملحفه army flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه navy flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه navy flake

نیم ست ملحفه navy flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه plum flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ ضد تعریق</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه plum flake

نیم ست ملحفه plum flake

1,390,000 تومان

نیم ست ملحفه olive flake

<p style="text-align: right;">⚫ پارچه 100 درصد نخ پنبه<br />⚫ تنفس پذیری بالا و ضد تعریق<br />⚫سایز یک نفره: 1 روبالشی<br />⚫سایز دو نفره: 2 روبالشی<br />⚫ملحفه</p>
قیمت : 1,390,000 تومان
نیم ست ملحفه olive flake

نیم ست ملحفه olive flake

1,390,000 تومان
بیشتر بخوانید

معرفی انواع ملحفه

قبل از هر چیزی باید با ملحفه آشنا شوید. ملحفه یکی از ملزومات خانه و محل زندگی به حساب می‌آید. ملحفه در حقیقت نوعی پارچه پرفروش در طرح‌های متنوع است که تولید آن توسط کارخانه‌جات نساجی انجام می‌شود. این مدل کارخانه‌ها انواع مختلفی از پارچه‌های مخصوص ملحفه را تولید می‌کنند تا به دست مشتریان برسد. این منسوجات براساس موارد گوناگونی طبقه‌بندی می‌شوند. همین تقسیم‌بندی‌ها هستند که می‌توانند خرید را برای شما آسان‌تر کنند؛ به این ترتیب امکان تجربه یک خرید آگاهانه برایتان فراهم خواهد شد.

معرفی انواع ملحفه براساس پارچه

اگر یک گشتی در فروشگاه‌هایی همچون خانه خواب بزنید، می‌توانید انواع ملحفه از نظر جنس و پارچه را مشاهده کنید. به هر حال متریال استفاده شده در انواع مختلف سبب می‌شوند تا این منسوجات ویژگی‌ها متفاوتی داشته باشند. باید بدانید که پارچه‌های به کار رفته به دلیل سلایق گوناگون خریداران، مختلف است؛ برای همین تصمیم گرفتیم که انواع پارچه ملحفه را به شما معرفی کنیم:

ملحفه پنبه‌ای

یکی از بهترین انواع ملحفه‌ها، انواع پنبه‌ای هستند. خریداران اصولاً عاشق وزن سبک و نرم بودن این نوع ملحفه‌ها می‌شوند. شاید از خود بپرسید دلیل محبوبیت آن‌ها چیست؟ جالب است بدانید که شستشوی انواع پنبه‌ای بسیار راحت است. همچنین آن‌ها ملحفه‌هایی هستند که در آنها امکان عبور هوا از بین الیاف وجود دارد؛ بنابراین این مدل نسبت به بقیه نرم‌تر و تازه‌تر است.

ملحفه ابریشمی

همانطور که می‌دانید ابریشم نسبت به سایر الیاف ارزشمندتر است. کارخانه‌جات نساجی برای ارائه ملحفه‌های شیک و عیانی به مشتریان، ممکن است ابریشم را برای تولید ملحفه به کار ببرند. این ملحفه‌ها از الیاف یکنواخت و صاف تشکیل شده‌اند که حتی با یک دست زدن ساده به آنها نیز می‌توان بافت بی‌نظیرشان را حس کرد. این ملحفه‌ها با داشتن وزن سبک طرفداران زیادی دارند؛ اما باید بدانید که قیمت مرحله ابریشمی نسبت به سایر مدل‌ها گران‌تر است. بیشتر مردم این منسوجات را برای تزیین و استفاده محدود خود ترجیح می‌دهند نه استفاده مداوم!

ملحفه پلی استر

یکی از ملحفه‌های پرفروش، از جنس پلی استر است. این نوع ملحفه‌ها از دوام بسیار زیادی برخوردار هستند. همین مسئله سبب می‌شود تا شما بتوانید سال‌های سال از آن‌ها استفاده کنید؛ بدون آنکه آسیبی به آنها وارد شود. در کل اگر به دنبال خرید ملحفه با مقاومت بالا و قیمت مناسب می‌گردید، مدل پلی استر مناسب شما است.

ملحفه ساتن استات

ملحفه ساتن استات از پارچه‌ای نرم و دارای الیاف چوب تشکیل شده است. شستشوی این نوع ملحفه کار آسانی نیست؛ زیرا الیاف این محصولات بسیار شکننده است؛ در نتیجه پیشنهاد می‌شود که حدالمقدور آنها را با دست و مایع شستشوی خاصی بشویید.

معرفی انواع ملحفه براساس کاربرد

همچنین می‌توان ملحفه‌ها را از نظر کاربرد به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد. هر کدام از انواع زیر، کاربرد خاص خودشان را دارند که می‌توانند در مکان‌های مختلف به کار گرفته شوند:

ملحفه تشک

یکی از انواع ملحفه‌های پرکاربرد، ملحفه تشک است. این منسوجات مخصوص انداختن روی تشک هستند. شما می‌توانید بر اساس رنگ پرده و پتوی خود ملحفه تشک را تهیه نمایید و یک هارمونی جذاب برای اتاق خود خلق نمایید. امکان خرید پارچه‌ با جنس مورد نظر و تهیه ملحفه برای تخت وجود دارد؛ اما تهیه ملحفه آماده موجود در خانه خواب، ساده‌ترین راه برای داشتن یک روتختی باکیفیت است.

ملحفه بالش

دسته دیگری از ملحفه‌ها رو بالشی هستند. روبالشی باید از کمترین مواد پلاستیکی تشکیل شده باشد و شستشوی آن راحت باشد؛ پس حتما حواستان به جنس آن باشد. لازم به ذکر است که بهتر است به جای تهیه مجزای این موارد، می‌توانید ملحفه ست کامل را سفارش دهید.

ملحفه هتلی

صاحبان هتل‌ها برای هر مسافر ملحفه تمیزی را در نظر می‌گیرند که به آنها ملحفه هتلی گفته می‌شود. این نوع ملحفه‌ها باید از جنس مناسبی باشند؛ به‌طوری که مهمانان با برخورد آنها به تنشان آزرده نشوند.

استاندارهای یک ملحفه خوب

همه افراد حداقل یک چهارم از عمر خود را می‌خوابند. برای تجربه یک خواب دلچسب و یا یک استراحت عصر گاهی، لازم است ملحفه خوبی را انتخاب کنید. با این حساب جهت خرید ملحفه، نباید بی گدار به آب زد و هر ملحفه‌ای را انتخاب کرد؛ بلکه پیش از خرید باید استانداردهای یک ملحفه خوب را به درستی بشناسید. در ادامه به تعدادی از این اصول اشاره خواهیم کرد:

تهیه شده از پارچه با جنس عالی

یکی از استانداردهای یک ملحفه خوب، مربوط به جنس آن است. همان طور که گفتیم ملحفه‌ها با پارچه‌های مختلفی تولید می‌شوند. وظیفه شما است که به دنبال پارچه با متریال ممتاز باشید. در حال حاضر انواع پنبه‌ای مرغوب‌ترین ملحفه‌ها به حساب می‌آیند. این ملحفه‌ها بسیار نرم بوده و دوام بسیار بالایی دارند. البته باید بدانید که قیمت ملحفه‌های ‌پنبه‌ای کمی بالاتر از سایرین است. چنانچه بودجه کمتری در اختیار دارید، می‌توانید به سمت خرید ملحفه ترکیبی پنبه و پلی استر بروید.

سایز مناسب

یک ملحفه خوب برای تخت شما، ملحفه‌ای است که کاملاً فیکس تشک شود؛ پس حتماً پیش از خرید ابعاد تشک خود را به دست آورده و با آگاهی سایز مناسب ملحفه را پیدا کنید. البته برای تجربه یک خرید هوشمندانه باید بدانید که ممکن است پارچه مرحله بعد از شستشو مقداری جمع شود؛ بنابراین حتما با توجه به این موضوع خرید خود را انجام دهید.

 امکان شستشوی آسان

یکی دیگر از استانداردهای یک ملحفه خوب، آن است که شما بتوانید به راحتی آن را بشویید. همانگونه که می‌دانید باید ملحفه‌ها را به طور مداوم مورد شست و شو قرار داد تا بهداشتی بودن آنها حفظ شود. اگر پارچه روتختی یا روبالشی شما از جنس خاصی باشد که نتوان آن را به آسانی شد، مناسب استفاده روزمره نخواهد بود. یک منحفه خوب را می‌توان به صورت جداگانه از لباس‌های دیگر در ماشین لباسشویی شست.

ویژگی‌ها، کیفیت و مزایای ملحفه‌های خانه خواب

ملحفه یا به اصطلاح عامیانه ما ایرانی‌ها ملافه یکی از منسوجات مورد نیاز در هر خانه‌ای است. به هر حال این منسوجات با بدن و موی شما در ارتباط هستند؛ در نتیجه بهتر است انواع با کیفیت آن را از یک جای مناسب تهیه کنید. جایی که خریداران گذشته از محصولات آن راضی باشند. خانه خواب یکی از مجموعه‌های بی‌نظیر برای خرید این محصولات کاربردی است که با خیال راحت می‌توانید به آن اعتماد کنید. ممکن است برایتان سوال شود که به راستی محصولات خانه خواب چه فرقی با ملحفه‌های سایر مجموعه‌ها دارند. برای پاسخ به این سوال، کافی است به ویژگی‌ها، کیفیت و مزایای ملحفه‌های خانه خواب بپردازیم:

 عرضه شده با بهترین پارچه

ملحفه‌های تولید شده توسط خانه خواب از بهترین پارچه‌های روز دنیا تشکیل شده‌اند. پارچه‌هایی که بسیار نرم و با دوام هستند و سبب ایجاد یک خواب دلپذیر و دلچسب برای شما خواهند شد؛ حتی ملحفه با پنبه ۱۰۰% نیز در خانه خواب وجود دارد که یک محصول بی‌نظیر در این فروشگاه به حساب می‌آید.

تنوع در ملحفه‌ها

همانطور که گفتیم انواع مختلفی از ملحفه‌ها در بازار وجود دارند. پیدا کردن یک فروشگاه با ملحفه‌های متعدد سخت است. گاهی ممکن است شما برای خرید ملحفه مجبور شوید به فروشگاه‌های زیادی سر بزنید. خب این مسئله سبب اتلاف وقت شما خواهد شد. خانه خواب با داشتن کلکسیون جذابی از انواع ملحفه‌ها کار خریداران را راحت می‌کند. در این مجموعه می‌توانید ملحفه نیم ست را با رنگ و طرح دلخواه برای جهیزیه خود پیدا کنید. همچنین امکان سفارش ملحفه آماده، ملحفه هتلی، انواع روبالشی و روتختی با بهترین کیفیت در خوانه خواب فراهم است. به علاوه ‌طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی از این محصولات را می‌توانید در خانه خواب پیدا کنید. از پارچه ملحفه ساده و یکبار مصرف گرفته تا پارچه‌های ملحفه طرح‌دار و سه بعدی!

کیفیت چاپ و رنگ بالا

یکی از مزایای ملحفه‌های خانه خواب، کیفیت چاپ و رنگ بالای آن‌ها است. طبیعتاً  افراد پارچه‌های ملحفه را به طور مداوم می‌شویند. با این تفاسیر اگر کیفیت چاپ و رنگ محصول شما بالا باشد، در هنگام شست و شو حتی بعد از گذشت مدت‌ها، تغییری در طرح پارچه مشاهده نخواهد شد. ممکن است محصولات برخی از فروشگاه‌ها در برابر مواد شوینده مقاوم نباشند و پس از چند بار شستشو، طرح آنها کیفیت روز اول خود را از دست بدهد. خوشبختانه در ملحفه‌های خانه خواب از رنگ‌های باکیفیت استفاده شده و طرح‌ها روی آن‌ها با اصول درستی چاپ شده‌اند؛ به این ترتیب به راحتی می‌توانید به آن‌ها اعتماد کنید.

انواع روبالشی و ملحفه ست کامل در خانه خواب با کیفیت بالا عرضه می شود.

قیمت مناسب

قیمت ملحفه برای بسیاری از خریداران مهم است. ما به شما حق می‌دهیم که با توجه به قیمت‌های بالا دنبال محصولات قیمت مناسب بگردید. قیمت ملحفه تا حدی به جنس پارچه و سایز آن بستگی دارد. هر چقدر متریال به کار رفته در این پارچه‌ها باارزش‌تر باشند، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. برخی از برندها ممکن است با کاهش کیفیت، قیمت ملحفه را پایین بیاورند. چنین اقدامی کاملاً برخلاف اصول مشتری مداری است؛ زیرا معمولاً ملحفه‌های بی‌کیفیت عمر کوتاهی داشته و فورا از بین می‌روند. به طور کلی خیالتان راحت باشد؛ زیرا قیمت محصولات موجود در خانه خواب نسبت به سایر فروشگاه‌ها مناسب‌تر است.

خرید ملحفه از فروشگاه اینترنتی بیسه نا

بیسه‌ نا در تمامی سال های فعالیت خود تلاش نموده تا با تولید محصولاتی با کیفیت نیاز تمامی افراد برای برطرف کردن خستگی های روزمره و داشتن خوابی آرام را فراهم کند و همواره خرسند خواهیم بود که با محصولات خود همراه آسایش شما باشیم.

شما میتوانید برای خرید لحاف کودک و نوجوان و خرید ملحفه از فروشگاه اینترنتی خانه خواب اقدام کنید.